• Chaussée de Helmet 176 Bte 5, 1030 Bruxelles
  • 02 242 87 04

In het begin van de jaren ’80 werden de laatste halfnatuurlijke gebieden bedreigd door vele grootschalige investerings-, bouw-, verkavelings- of golfterrein-projecten.
Op het vlak van natuurbehoud liet de Brusselse wetgeving het vaak helemaal afweten. Ook ontbrak de nodige politieke wil om daar iets aan te veranderen. Daarom verenigden bijna alle wijkverenigingen en –comités die op het domein van natuurbehoud actief waren zich spontaan in een “Gemeenschappelijk Verbond”. Zij stelden zich als belangrijkste doel zowel de bewoners als de overheden bewust te maken van de noodzaak om de laatste stukjes natuur in het Brussels Gewest in stand te houden.

Waarom een “manifest” ?

In 1993 heeft het Gemeenschappelijk Verbond zijn “Manifest voor het Natuurlijk Erfgoed in het Brussels Gewest” openbaar gemaakt. Het bevat de principes en waarden die het Gemeenschappelijk Verbond wil verdedigen. Ook legt deze tekst de gewenste opties vast inzake natuurbehoud in Brussel. Dit document dient als “handvest” en referentiekader voor onze beweging.

VZW

In 1996 heeft het Gemeenschappelijk Verbond zich tot VZW omgevormd om op die manier rechtszaken aanhangig te kunnen maken.
Het doel van de bij de VZW aangesloten verenigingen is :
“de instandhouding van het natuurlijk en stedelijk leefmilieu in de breedste betekenis van het woord te Brussel en omstreken door een stedelijk project te verdedigen waar het element ‘natuur’ een essentieel bestanddeel vormt naast het sociale, economische, culturele, huisvesting of stadsinrichting”.
Dankzij deze stap kon het Gemeenschappelijk Verbond verscheidene tussenkomsten doen bij de Raad van State, meer bepaald tegen de toegevingen inzake de verstedelijking van de zoom van het natuurgebied Gulledelle te Sint-Lambrechts-Woluwe. Ze werden telkens met succes bekroond.

Hoe werkt het gemeenschappelijk verbond ?

Naast de wettelijk verplichte organen, zoals de Algemene Vergadering en de Bestuursraad, organiseert het Gemeenschappelijk Verbond “Forums” om inzake de instandhouding van het Brussels natuurlijk patrimonium na te denken, te overleggen en samen te werken. Die vergaderingen staan open voor zowel de effectieve als de toetredende leden.
Op die forums worden de actuele kwesties overlopen en besproken. Als aftakeling of verstedelijking de natuurgebieden bedreigt, geeft dit aanleiding tot acties bij de betrokken politieke verantwoordelijken en/of mediacampagnes om de publieke opinie hiervoor gevoelig te maken.
Het Gemeenschappelijk Verbond neemt actief deel aan de meeste overlegcommissies die door de gemeenten worden georganiseerd in het kader van het toekennen van milieuvergunningen wanneer er natuurlijke ruimtes bij betrokken zijn. Een samenvatting van deze actuele onderwerpen kan je vinden op onze pagina “Nieuws van het Verbond”.